BAŞVURU

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği  
Mentörlük Programı

Amaç ve Hedefler

Mentörluk programının amacı, omuz ve dirsek cerrahisi alanında tecrübeli hekimlerin, ihtiyaç duyan daha az tecrübeli uzmanlar ile bağlantısını kurmak, rehberlik fırsatı yaratmak ve klinik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu program, deneyimlerin paylaşılması, kariyer yönlendirmesi, mesleki ağların oluşturulması ve bilgi aktarımının teşvik edilmesi gibi hedeflere odaklanır.

Klinik Bilgi ve Yaklaşımların Geliştirilmesi: Bu programın temel amaçlarından biri katılan doktorların omuz ve dirsek cerrahisi alanında klinik bilgi ve yaklaşımlarını geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için mentör, hasta değerlendirme, tanı yöntemlerinin kullanımı, cerrahi teknik seçimi ve komplikasyonların yönetimi konularında rehberlik eder. Klinik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim olanakları, klinik ziyaretleri ile ilgili önerilerde bulunur.

Güncel Literatür ve Araştırmalar: Mentör, güncel klinik problemler ile ilgili literatüre erişimde kılavuzluk etmeyi hedefler. Katılımcıların geliştirmeye ihtiyaç olan araştırma alanlarını keşfetmesini ve uygun araştırma soruları oluşturması için destek olur, araştırmaların yöntemleri, veri analizi ve yayın süreci gibi konularda yol gösterir.

Kariyer Yönlendirmesi: Program, kariyerinin başındaki asistan ve uzmanlara ilerleme ve hedeflerine ulaşma konusunda rehberlik etmeyi amaçlar. Mentörler, danışanların akademik gelişimlerini, araştırma fırsatlarını ve liderlik potansiyellerini desteklemek için yardımcı olur.

Mesleki Ağların Oluşturulması: Mesleki ağlarını genişletmelerini teşvik eder. Mentörler, danışanları diğer uzmanlarla tanıştırabilir, konferanslara ve toplantılara katılmalarını önerebilir ve topluluğun içinde bağlantılar kurmalarına yardımcı olabilir.

Motivasyon ve Güvenin Geliştirilmesi: Mentörlük programı, katılanların motivasyonunu artırmayı ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmeyi hedefler. Mentörler, danışanları cesaretlendirir, başarılarını kutlar ve olumlu bir çalışma ortamı sağlar.

Bu amaçlar ve hedefler, mentörlük programının temelini oluşturur ve daha az tecrübeli uzman doktorların omuz ve dirsek cerrahisi alanında başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefler. Programın başarılı bir şekilde uygulanması hem mentörlerin, hem de danışanların katılımı ve karşılıklı iş birliğiyle mümkün olacaktır.

Mentör, Danışan Seçimi ve Eşleştirme

Mentör ve danışan seçimleri başvuru esası ile, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Başvuru web sayfası üzerinde yer alan form üzerinden yapılır ve başvurular ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir. Eşleşme kararları her iki tarafa da bildirilir.

Mentörlerden, danışanların ihtiyaçlarını analiz edebilecek ve yönlendirebilecek, uygun geri bildirim verebilecek ve alabilecek, iyi bir güven ve empati ilişkisini kurabilecek, rol model oluşturabilecek birikime sahip olması beklenir. Mentör pozisyonu için başvuruların değerlendirilmesinde tecrübe düzeyi, literatür katkısı, omuz ve dirsek cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası görevler göz önünde bulundurulur. Her mentörün aynı anda en fazla bir kişiye danışmanlık vermesi hedeflenmiştir.

Danışan seçiminde başvuran doktorların tecrübe seviyesi, geçmişte aldığı eğitimler, ihtiyaçlar ve hedefleri göz önüne alınır. Bu programının faydalı olabilmesi, her iki tarafında da özverili katkıları ile gerçekleşebilir. Bu nedenle başvuran kişilerin öz motivasyonu ve bu programdan açık faydalanma istekleri seçimde önemli bir kriterdir. Danışanların uzmanlıklarını almış olması beklenmektedir.

Danışanların bu programdan en fazla faydayı görebilmeleri, iki tarafından yüksek uyumu ile gerçekleşebilir. Bu nedenle spesifik ilgi alanları, tecrübe seviyeleri, fiziksel imkanlar ve olanaklar, beklentiler göz önünde bulundurulur.

Programın Yapısı

İlk buluşmanın onaylanmasını takiben 1 hafta içerisinde yapılması beklenir. Bu program temel olarak uzaktan erişim ve iletişimi esas alır. Mentör ve danışan, belirledikleri iletişim yöntemlerini kullanarak düzenli mentörlük oturumları yaparlar. Bu oturumlar programın temel etkileşim noktalarıdır. Görüşmelerin şekli ve sıklığı, karşılıklı mutabakat ile mentör ve danışan arasında kararlaştırılmalıdır ancak en az 6-8 haftada bir görüşme olması beklenmektedir. Mentör görüşme tarihlerini belirlemekle yükümlüdür.

Program boyunca en az 1 kez yerinde ziyaret planlanmalıdır. Yerinde ziyaret zamanlaması ilk toplantılarda belirlenmeli ve danışan tarafından dökümante edilerek (Toplantı katılımı, poliklinik veya ameliyat aktiviteleri ve diğer eğitim aktiviteleri, vb.) tamamlandığında Yönetim Kurulu’na bilgilendirme yapılmalıdır.

Mentörlük sürecinde geribildirim ve değerlendirme mekanizmaları kullanılmalıdır. Mentörlar, danışanların ilerlemesini ve gelişimini değerlendirir, olumlu geribildirimler verir ve gelişim alanlarını belirler. Danışanlar da mentörlük süreci hakkında geribildirimlerini paylaşır ve programın iyileştirilmesine katkıda bulunurlar.

Mentörluk programı 1 yılın sonunda sonlanır. Programın tamamlanması ile beraber hem mentör, hem de danışan Yönetim Kuruluna raporunu sunar. Sonlandırma sürecinde, mentör ve danışanın programdaki deneyimlerini ve başarılarını açık olarak paylaşmaları teşvik edilir. Bu aşamada, mentör ve danışan arasında gelecekteki iletişim veya devam eden destek konularında kararlar alınabilir.